Anc cumprar in abunament da mesa taxa da 3 onns u betg?

A partir da mez da l'onn 2015 vala l'abunament da mesa taxa mo pli per mintga giada 1 onn. Per tals che prolungheschan in abunament existent, custa il nov abunament CHF 165.-- per onn. Per persunas che cumpran in nov abunament, custa el durant in temp d'introducziun enfin mez 2016 era CHF 165.--, a partir da mez 2016 custa el lura CHF 185.--. Sch'ins posseda in abunament da mesa taxa che vala 1 onn, lura fiss ideal sch'el valess gist enfin ch'il nov abunament vegn lantschà. Il pretsch per il nov abunament è CHF 10.-- pli bass che uss, uschia ch'i fiss bun da savair profitar uschè spert sco pussaivel da quest meglier pretsch. Sche l'abunament actual scada in temp avant ch'ins sa cumprar il nov abunament ed ins va tranteren betg cun tren, lura rendi da spetgar per cumprar il nov abunament. Cun in abunament da 2 onns n'emporti betg cura ch'ins prolunghescha el. Per lez pajan gia uss per onn CHF 165.--, medem bler sco per il nov abunament. Bunamain la mesadad dils 2,3 milliuns possessurs d'in abunament da mesa taxa posseda dentant in abunament da 3 onns. Quai abunament custa CHF 150.-- per onn ed ins spargna CHF 15.-- per onn cumpareglià cun il pretsch dil nov abunament da mesa taxa. En quest cas vali pia, da prolungar l'abunament anc ina giada per 3 onns u cumprar in nov abunament uschè curt sco pussaivel avant la midada, ch'è probablamain l'entschatta fanadur 2015.

Abunament da mesa taxa. Bild in Lightbox öffnen.

Legenda da maletgs: Abunament da mesa taxa. Keystone