Bischlas multiplas

Impurtant èsi da betg surpassar la limita da la bischla. Sche quai capita, sauta la segiranza. Ina glisch n'è segir betg in problem. Auter sche la bischla è schon plain apparats.

Bischla multipla
Legenda da maletgs: Bischla multipla Keystone

Ina chadaina da glischs da Nadal dovra enturn 6-10 watts. Quai è bunamain nagut. Sch'ins ha per exempel anc chatschà en il computer e dus auters apparats n'è quai betg in problem. Auter cun il tschitschapulvra, in favugn u in buglider d'aua. Quels dovran fin 2200 watts energia. Tut tenor quant veglia che l'installaziun electrica en chasa è pudessi vegnir stgar.


Magliacurrents sco ils exempels survart mett'ins perquai vid ina atgna bischla e betg vid ina bischla multipla. Uschè na capita betg insatge nausch.
Cun metter dadora ina glisch èsi era da star attent. Impurtant è da proteger las bischlas cunter laura. Damai cuvrir u pachetar en la bischla per exempel en in plastic. Meglier è anc da laschar la bischla en chasa e sulettamain manar ora in cabel tar las glischs.

Autur/a: Flurin Clalüna