Meds da chasa cunter vusch rauca

L'atun è tranter auter era il temp da las infecziuns grippalas. E mintgatant tutgan quellas era la vusch. Tge far schins dovra la vusch per la lavur?

Maun cun scadiola da té.
Legenda da maletgs: Tge far cunter ina vusch rauca? Colourbox

Il tip ultimativ sch0ins ha ina vusch rauca è da betg discurrer dus dis e scriver tut las communicaziuns sin scrits. Ma gist per redacturs da radio na vala quest tip nagut.

Meds da chasa per curar la vusch èn p.ex. :

  • in mez tschadun pulvra da chili cun suc da citrona en in magiel aua
  • betg scutinar e betg tusser
  • glatsch, però evitar latg e zutger
  • baiver bleras bavrondas tievias sco tés dad ervas

Autur/a: Angela Hendry / Onna Riedi