07.11.2021545 guardà

Computer, cafés e crisas – l’art da scriver

Tge dovri per scriver in text litterar? Ina buna idea u il squitsch da stuair scriver? In lieu quiet, musica u perfin baldori? Blers e buns cafés, vin u aua? Viola Cadruvi, Romana Ganzoni e Leo Tuor han survegnì l’incumbensa da RTR da scriver in text. Il titel è per tuts trais il medem: Dis da litteratura. Co sa mettan els vi da la lavur? Tge curvas e stortas fan els? E cura èn els cuntents cun lur text? In film da Bertilla Giossi sur da la genesa d’in text ed il process da scriver.

Dapli da Cuntrasts

Ultimas episodas

Dapli da quest tema