27.01.2019521 guardà

Il plastic fantastic – mit deutschen Untertiteln

Il plastic è ina da las materias da noss dis, noss mintgadi è circumdà ed enzuglià da plastic. Da la damaun a la saira. Per exempel lavura l’agricultura onn per onn cun 6000 tonnas folias da plastic per tegnair ensemen las ballas da silo – in plastic che na vegn però betg reciclà uschia sco quai ch’i fiss atgnamain pussaivel. Uschia daventa il mintgadi «plastifitgà» adina pli ferm er in problem per l’ambient. «Cuntrasts» ha perquai discurrì cun dus scienzads ch’han prendì provas dad aua e terratsch en il Grischun. Ed il chantun Grischun è perfin in dals gronds producents da plastic u da material sintetic en Svizra – passa in terz da l’export da plastic da la Svizra è «made in Grischun».

Dapli da Cuntrasts

Ultimas episodas

Dapli da quest tema