Download

Neglas, pitgs e stailas – per crusch e travers il retgamar

Sch’igl è surcusì u retgamà en cotschen, sin glin alv, cun stailas u neglas – lura è il facit cler: Qua sa tracti dad insatge tipic grischun, da pitg da crusch. Uschè tipic grischun n’è il pitg da crusch dentant betg. Anzi, el è intercultural ed internaziunal. Quai mussa l’exposiziun actuala dal Mus...

Dapli da Cuntrasts

Ultimas episodas

Dapli da quest tema