07.11.2020151 guardà

Minisguard dals 07.11.2020

Daco èsi uschè impurtant, tgi ch’è president dals Stadis Unids?

Dis, gea mais a la lunga han Donald Trump e Joe Biden cumbattì per las vuschs dAmericanas ed Americans. E betg mo tar els era quai il pli impurtant tema. I para sco sche quasi l’entir mund haja spetgà be sin quest resultat. Er tar nus en Svizra han gasettas, il radio e la televisiun adina puspè rapportà. Il Minisguard declera, daco ch’igl è er per nus impurtant tgi ch’è president en l’America. Malgrà ch’ella è gea fitg lunsch davent. Tant pudain nus gia dir: L’America è fitg gronda e perquai er fitg pussanta. Sgular ina drona n’è gnanc uschè simpel Quai han scolaras e scolars dal stgalim aut da San Murezzan constatà bain spert. Durant in lavuratori cun profis han els pudì testar, co ch’igl è da sgular ina drona e tge ch’ins po tut far cun quella. Nus essan stads a guardar.

Dapli da Minisguard

Ultimas episodas

Dapli da quest tema