Download

Minisguard dals 14.01.2023

Noss univers, uschè grond ch’in uman postrusch s’imaginar la grondezza. Ed entschet ha tut cun in'explosiun. Il uschè numnà «Big Bang». La naschientscha da noss univers. A Genevra sin il cunfin cun la Frantscha sa chatta il Cern. In'instituziun cun renum mundial che fa experiments gigantics che duain gidar da chapir, tge ch'è capità tar quella explosiun super-gigantica. In Minisguard plain fascinaziun per la scienza or dal profund dal Cern.

Dapli da Minisguard

Ultimas episodas

Dapli da quest tema