01.08.20201795 guardà

«Pled sin via» dals 01.08.2020 cun Cornelia Camichel Bromeis

Nus festivain quest onn il di da festa naziunala cun l’experientscha ch’ils cunfins da noss stadi èn stads serrads durant questa primavaira in pèr emnas. In’experientscha che ha dà bler da ponderar nua ch’ins metta cunfins. Cunfins che salvan vita u da quests che laschan perder la solidaritad. Savair nua ch’ils agens cunfins èn e renconuscher che auters han auters cunfins, pussibilitescha novs orizonts. Orizonts nua che nagin n’ha insatge da perder, anzi, nua che mintgin e mintgina gudogna.

Dapli da Pled sin via

Ultimas episodas