Da temp e peda

Il temp è in fenomen ch'inspirescha «Vita e cretta» da far ponderaziuns sur dal temp e la peda. Temp è quai ch'ins legia giu da l'ura, di in fisicher. Temp è raps, di l'econom. Ma n'è il temp betg dapli? Tge è il temp? Co passa quel, spert u plaun? Co resent'ins il temp e pon ins retegnair quel? Il temp è in fatg objectiv, l'ura va adina tuttina spert. Ma co che jau poss resentir il temp, curturella u lungurella, quai poss jau influenzar.

Redacziun: Gabriela Desax